Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 - Sistemul,categorii,administrare beneficii asistenta sociala, Sistemul servicii sociale E-mail
Pagini Articol
Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011
CAP II Categorii,administrare beneficii asistenta sociala, CAP III Sistemul servicii sociale
CAP III Procesul acordare a serviciilor sociale, CAP IV Masuri asistenta sociala
CAP IV Asistenta persoane varstnice, CAP V Constructia institutionala
CAP VI Personalul din sist. asistenta sociala,CAP VII Finantarea,CAP III Dispozitii finale
All Pages

In aceasta plansa veti gasi informatii structurate conform:

Capitolul II - Sistemul de asistenta sociala
Sectiunea 1 - Definirea si clasificarea beneficiilor de asistenta sociala Art 7-10
Sectiunea 2 - Categorii de beneficii de asistenta sociala Art 11-14
Sectiunea 3 - Administrarea beneficiilor de asistenta sociala Art 15-21
Sectiunea 4 - Notiuni specifice sistemului de beneficii de asistenta sociala Art 22-26

Capitolul III - Sistemul de servicii sociale
Sectiunea 1 - Definirea si clasificarea serviciilor sociale Art 27-34
Sectiunea 2 - Beneficiarii si furnizorii de servicii sociale Art 35-38
Sectiunea 3 - Organizarea si administrarea serviciilor sociale Art 39-43

 

CAPITOLUL II
Sistemul de beneficii de asistenta sociala

SECTIUNEA 1
Definirea si clasificarea beneficiilor de asistenta sociala

Art. 7.

Beneficiile de asistenta sociala reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.

Art. 8.

(1) Beneficiile de asistenta sociala, in functie de conditiile de eligibilitate, se clasifica astfel:
a) beneficii de asistenta sociala selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
b) beneficii de asistenta sociala universale, acordate fara testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
c) beneficii de asistenta sociala categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fara testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei
(2) Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei, prevazuta la alin. (1) lit. a), are in vedere:
a) evaluarea veniturilor banesti reprezentate de toate veniturile realizate in tara sau in afara granitei tarii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii, ajutoare cu caracter permanent, alte creante legale;
b) evaluarea bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta
(3) In functie de scopul si natura lor, beneficiile de asistenta sociala prevazute la alin. (1) lit. a) si, dupa caz, lit. c) se acorda fie doar in baza evaluarii veniturilor banesti, fie in baza evaluarii cumulate a veniturilor banesti, a bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta.

Art. 9.

(1) Beneficiile de asistenta sociala, in functie de scopul lor, se clasifica astfel:
a) beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala;
b) beneficii de asistenta sociala pentru sustinerea copilului si familiei;
c) beneficii de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii de asistenta sociala pentru situatii deosebite
(2) Beneficiile de asistenta sociala se acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitati
(3) Facilitatile prevazute la alin. (2) se acorda pentru anumite categorii de beneficiari si pot fi: a) facilitati reprezentate de asigurarea platii unor contributii de asigurari sociale si/sau asimilarea unor perioade de contributie;
b) facilitati de acces la mediul fizic, informational si comunicational
(4) Facilitatile prevazute la alin. (3) pot fi completate de facilitati fiscale, acordate in conditiile legii
(5) Beneficiile de asistenta sociala in natura prevazute la alin. (2) pot fi ajutoare materiale constand in bunuri de folosinta personala sau indelungata si alimentare, acordate individual ori in cadrul unor programe destinate facilitarii accesului la educatie, sanatate si ocupare
(6) In situatia in care persoanele carora li se acorda beneficiile de asistenta sociala prevazute la alin. (1) se incadreaza/se reincadreaza in munca, isi reiau activitatea profesionala sau incep o activitate pe cont propriu, acestea pot beneficia, dupa caz, in conditiile prevazute de legile speciale, de:
a) majorari ale beneficiului de asistenta sociala acordat, daca se incadreaza in conditiile de eligibilitate;
b) prelungirea perioadei de acordare a beneficiului de asistenta sociala cu maximum 3 luni, incepand cu luna incadrarii in munca;
c) stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale;
d) alte drepturi prevazute de lege
(7) Refuzul unui loc de munca, al participarii la cursuri de formare/calificare/recalificare sau la alte masuri active prevazute de lege poate conduce, in conditiile prevazute de legile speciale, la diminuarea cuantumului beneficiului de asistenta sociala sau la incetarea acestuia si interdictia de acordare a unui nou beneficiu de asistenta sociala pe o perioada de timp determinata
(8) Angajatorii care incadreaza in munca persoane carora li se acorda beneficii de asistenta sociala pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale sau de alta natura
(9) Beneficiile de asistenta sociala finantate din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiar a obligatiilor de plata fata de bugetul local.

Art. 10.

In functie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenta sociala pot avea:
a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din familie a caror nevoie identificata constituie o situatie particulara si necesita interventie individualizata;
b) caracter familial, acordate pentru cresterea calitatii vietii in familie si mentinerea unui mediu familial propice realizarii functiilor de baza ale acesteia.

Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 2

 

CAPITOLUL II - SECTIUNEA a 2-a
Categorii de beneficii de asistenta sociala

Art. 11.

Beneficiile de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala se acorda pe perioade determinate de timp sau pentru situatii punctuale si pot cuprinde urmatoarele categorii principale:
a) ajutoare sociale sustinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie;
b) ajutoare sociale comunitare sustinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca masuri individuale de suport pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara;
c) ajutoare de urgenta sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale si ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educatie, sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale;
e) ajutoare in natura, alimentare si materiale, inclusiv cele acordate in cadrul programelor de sprijin educational pentru copiii si tinerii proveniti din familii defavorizate, sustinute din bugetul de stat si/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite si alte materiale necesare in procesul de educatie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiati, precum si persoanelor care au obtinut protectie subsidiara in Romania, in conditiile prevazute de lege;
g) facilitati privind utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.

Art. 12.

Beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale: a) alocatii pentru copii;
b) alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor;
c) indemnizatii pentru cresterea copiilor;
d) facilitati, in conditiile legii.

Art. 13.

(1) Beneficiile de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acorda atat pentru asigurarea nevoilor de baza ale vietii, cat si in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata societatii
(2) Principalele categorii de beneficii de asistenta sociala pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt urmatoarele:
a) alocatii pentru persoanele cu dizabilitati;
b) indemnizatii de ingrijire;
c) facilitati, in conditiile legii.

Art. 14.

(1) Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenta sociala se stabilesc in raport cu indicatorul social de referinta, prin aplicarea unui indice social de insertie
(2) Indicatorul social de referinta (ISR) reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile de asistenta sociala, suportate din bugetul de stat, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului de asistenta sociala, cat si in vederea stimularii persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenta sociala, pentru a se incadra in munca
(3) Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
(4) Indicele social de insertie (ISI) este coeficientul de multiplicare aplicabil indicatorului social de referinta si se stabileste in raport cu tipul de familie, precum si cu scopul beneficiului de asistenta sociala
(5) Nivelul beneficiilor de asistenta sociala cumulate de o persoana singura sau, dupa caz, de o familie nu poate depasi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referinta. Coeficientul se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, in functie de tipul familiei si al beneficiilor de asistenta sociala la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singura au dreptul.

CAPITOLUL II - SECTIUNEA a 3-a
Administrarea beneficiilor de asistenta sociala

Art. 15.

(1) Statul acorda beneficiile de asistenta sociala prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu
(2) Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice centrale, direct sau prin institutiile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani sau in natura si reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viata, sustinerii familiei si copilului, promovarii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertatilor fundamentale
(3) Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in bani sau in natura si sunt masuri complementare celor prevazute la alin. (2), sustinute din bugetele locale.

Art. 16.

(1) Dreptul la beneficii de asistenta sociala se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite
(2) Cererea este formularul tipizat care contine date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile detinute, date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora, precum si informatii referitoare la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla
(3) Cererea este insotita in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum si de orice alte documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege
(4) Pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala finantate din bugetul de stat se utilizeaza un formular unic de cerere. Formularul unic de cerere se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi
[...]

Art. 17.

(1) Cererea, insotita de documentele justificative, se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala domiciliaza, isi are resedinta sau, dupa caz, locuieste/traieste familia ori persoana singura care solicita unul sau mai multe beneficii de asistenta sociala
(2) Pentru beneficiile de asistenta sociala platite din bugetul de stat, cererea, certificata de primar, se transmite pana pe data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, la structura sau, dupa caz, la serviciul deconcentrat din subordinea platitorului dreptului, pe baza de borderou, al carui model se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi
(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in functie de tipul si natura beneficiului de asistenta sociala, pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererea, a informatiilor furnizate de celelalte baze de date detinute de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a altor proceduri stabilite de lege
(4) In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sistemul informatic integrat va asigura verificarea datelor inscrise in cerere, precum si a altor informatii referitoare la solicitant si situatia socioeconomica a acestuia
(5) Incepand cu data la care se implinesc 6 luni de la inceperea functionarii sistemului informatic integrat, cererea se va putea depune fara a fi necesare documente doveditoare. Acestea se vor prezenta doar la solicitarea expresa a autoritatilor prevazute la alin. (1) pentru stabilirea anumitor beneficii de asistenta sociala prevazute de lege.

Art. 18.

(1) Solutionarea cererii privind acordarea dreptului se face prin actul administrativ emis de autoritatea administratiei publice centrale sau locale
(2) Verificarea indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a dreptului se realizeaza pe baza actelor doveditoare si a informatiilor si procedurilor prevazute la art. 17 alin. (3)
(3) In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale, dreptul la beneficiile de asistenta sociala se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii
(4) Incetarea dreptului se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate
[...]

Art. 19.

[...]

Art. 20.

(1) Plata beneficiilor sociale se poate efectua, in functie de specificul acestora si optiunea titularului, prin mandat postal, in cont bancar, in tichete sociale sau alta forma de plata, conform legii. Modalitatea de acordare a tichetelor sociale se stabileste prin legile speciale
(2) Plata beneficiilor de asistenta sociala se efectueaza in luna curenta pentru luna anterioara, iar prima plata a acestora se efectueaza in termen de maximum 30 de zile de la stabilirea dreptului
(3) In cazul achitarii drepturilor de beneficii de asistenta sociala prin mandat postal sau in cont bancar, ordonatorii principali de credite, ordonatorii secundari/tertiari de credite sau persoanele delegate sa indeplineasca aceasta atributie incheie la nivel national, respectiv local, conventii cu furnizorul de servicii postale, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 21.

(1) Pentru achitarea drepturilor se stabileste un comision de transmitere
(2) In cazul achitarii drepturilor in cont bancar, comisionul prevazut la alin. (1) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit prin negociere, intre autoritatile administratiei publice centrale sau, dupa caz, locale si unitatile bancare

Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 3

(3) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, comisionul prevazut la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi nivelul stabilit prin legea bugetara anuala
(4) Conditiile de plata si fluxul financiar al platilor se stabilesc prin Conventia incheiata intre parti.

CAPITOLUL II - SECTIUNEA a 4-a
Notiuni specifice sistemului de beneficii de asistenta sociala

Art. 22.

(1) Prin familie se intelege sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care gospodaresc impreuna
(2) Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna, separat de domiciliul ori resedinta parintilor
(3) Se asimileaza termenului familie, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala
(4) Familia extinsa desemneaza copilul, parintii si rudele acestuia pana la gradul IV inclusiv
(5) Termenul familie monoparentala desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta
(6) Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
f) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e);
g) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e)
(7) Prin termenul copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii.

Art. 23.

(1) Reprezentantul familiei este membrul familiei care are capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile si care solicita, in numele familiei, acordarea drepturilor la beneficii de asistenta sociala. Reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara
(2) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura
(3) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia
(4) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplina de exercitiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernamant
(5) Reprezentantul legal al copilului este parintele sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.

Art. 24.

(1) Prin locuinta de domiciliu sau resedinta se intelege constructia aflata in proprietate personala ori inchiriata sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Prin locuinta cu conditii improprii se intelege locuinta improvizata sau constructia cu destinatie de locuinta care nu indeplineste cerintele minimale prevazute la lit. A din anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(4) Prin persoana fara locuinta se intelege persoana care nu are stabilit un domiciliu sau o resedinta, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, nu detine o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara.

Art. 25.

(1) Livretul de familie, astfel cum acesta este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, reprezinta documentul doveditor privind componenta familiei in vederea acordarii beneficiilor sociale
(2) Livretul de familie se elibereaza si se actualizeaza in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 495/1997.

Art. 26.

(1) Titularul beneficiilor de asistenta sociala este persoana indreptatita sau, dupa caz, reprezentantul familiei
(2) Pentru beneficiile de asistenta sociala care au caracter familial, beneficiarul este familia
(3) Pentru beneficiile de asistenta sociala care au caracter individual, beneficiarul este persoana indreptatita.

CAPITOLUL III
Sistemul de servicii sociale

SECTIUNEA 1
Definirea si clasificarea serviciilor sociale

Art. 27.

(1) Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii
(2) Serviciile sociale sunt servicii de interes general si se organizeaza in forme/structuri diverse, in functie de specificul activitatii/activitatilor derulate si de nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari.

Art. 28.

(1) Serviciile sociale au caracter proactiv si presupun o abordare integrata a nevoilor persoanei, in relatie cu situatia socioeconomica, starea de sanatate, nivelul de educatie si mediul social de viata al acesteia
(2) Pornind de la nevoile fiecarei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai larga, la nivel de grup sau comunitate
(3) Pentru realizarea unor actiuni sociale coerente, unitare si eficiente in beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza si acorda in sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sanatate, de educatie, precum si cu alte servicii sociale de interes general, dupa caz.

Art. 29.

Clasificarea serviciilor sociale are la baza urmatoarele criterii:
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari carora li se adreseaza;
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidential sau nerezidential;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;
f) regimul de acordare.

Art. 30.

(1) Dupa scopul lor, serviciile sociale pot fi clasificate in: servicii de asistenta si suport pentru asigurarea nevoilor de baza ale persoanei, servicii de ingrijire personala, de recuperare/reabilitare, de insertie/reinsertie sociala etc
(2) Dupa categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate in servicii sociale destinate copilului si/sau familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor cu diferite adictii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substante toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sanctionate cu masura educativa sau pedeapsa neprivativa de libertate aflate in supravegherea serviciilor de probatiune, persoanelor cu afectiuni psihice, persoanelor din comunitati izolate, somerilor de lunga durata, precum si servicii sociale de suport pentru apartinatorii beneficiarilor
(3) Dupa regimul de asistare, serviciile sociale se clasifica in:
a) servicii cu cazare, pe perioada determinata sau nedeterminata: centre rezidentiale, locuinte protejate, adaposturi de noapte etc.;
b) servicii fara cazare: centre de zi, centre si/sau unitati de ingrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanta sociala etc
(4) Dupa locul de acordare, serviciile sociale se asigura:
a) la domiciliul beneficiarului;
b) in centre de zi;
c) in centre rezidentiale;
d) la domiciliul persoanei care acorda serviciul;
e) in comunitate
(5) Dupa regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private
(6) Dupa regimul de acordare serviciile se acorda in regim normal si regim special:
a) servicii acordate in regim de accesare, contractare si documentare uzuale;
b) servicii acordate in regim special cu eligibilitate si accesibilitate extinsa, care vizeaza masurile preventive care se ofera in regim de birocratie redusa si un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar in conditiile pastrarii anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violentei in familie etc. Serviciile acordate in regim special pot fi furnizate fara a incheia contract cu beneficiarii;
c) categoria serviciilor acordate in regim special este reglementata prin lege speciala.

Art. 31.

(1) Serviciile de ingrijire personala se adreseaza persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii de zi cu zi
(2) Situatia de dependenta este o consecinta a bolii, traumei si dizabilitatii si poate fi exacerbata de absenta relatiilor sociale si a resurselor economice adecvate.

Art. 32.

(1) Ajutorul acordat pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice priveste doua categorii de activitati:
a) activitati de baza ale vietii zilnice, in principal: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei eliminarilor, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
b) activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal: prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare
(2) Ingrijirea persoanei care necesita pe o perioada mai lunga de 60 de zile ajutor pentru indeplinirea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice este definita ca ingrijire de lunga durata
(3) Ingrijirea de lunga durata se asigura la domiciliu, in centre rezidentiale, in centre de zi, la domiciliul persoanei care acorda serviciul si in comunitate.

Art. 33.

(1) Serviciile de ingrijire personala se pot organiza si acorda integrat cu alte servicii, cum ar fi: a) servicii de ingrijire medicala;
b) servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele asemenea;
c) alte servicii de recuperare/reabilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastica medicala, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie si altele asemenea
(2) Serviciile de ingrijire personala pot fi acompaniate de servicii de consiliere sociala, juridica si de informare.

Art. 34.

Categoriile si tipurile de servicii sociale, activitatile si functiile aferente fiecarui tip de serviciu, precum si regulamentele-cadru de organizare si functionare se stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 4

CAPITOLUL III - SECTIUNEA a 2-a
Beneficiarii si furnizorii de servicii sociale

Art. 35.

(1) Beneficiaza de servicii sociale persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4
(2) Grupurile si comunitatile aflate in situatii de dificultate beneficiaza de servicii sociale, in cadrul programelor de actiune comunitara destinate prevenirii si combaterii riscului de marginalizare si excluziune sociala, aprobate prin hotarari ale consiliilor judetene/locale.

Art. 36.

(1) Orice persoana dependenta are dreptul la servicii de ingrijire personala, acordate in functie de nevoile individuale de ajutor, situatia familiala, socioeconomica si mediul personal de viata
(2) Beneficiarii serviciilor de ingrijire personala sunt persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati si bolnavii cronici.

Art. 37.

(1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat
(2) Furnizori publici de servicii sociale pot fi:
a) structurile specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti;
b) autoritatile administratiei publice centrale ori alte institutii aflate in subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atributii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
c) unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate
(3) Furnizori privati de servicii sociale pot fi:
a) organizatiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoanele fizice autorizate in conditiile legii;
d) filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) operatorii economici, in conditii speciale, prevazute de lege.

Art. 38.

(1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul Romaniei, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridica, trebuie acreditati in conditiile legii
(2) Serviciile sociale pot functiona pe teritoriul Romaniei numai daca sunt acreditate in conditiile legii
(3) Acreditarea furnizorilor, precum si a serviciilor sociale acordate de acestia se reglementeaza prin lege speciala.

CAPITOLUL III - SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si administrarea serviciilor sociale

Art. 39.

Responsabilitatea dezvoltarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale este partajata astfel:
a) elaborarea politicilor publice, programelor si strategiilor nationale in domeniu, reglementarea, coordonarea si controlul aplicarii lor, precum si evaluarea si monitorizarea calitatii serviciilor sociale - in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale;
b) organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale - in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, atributii ce pot fi externalizate catre sectorul neguvernamental, institutiile de cult, alte persoane fizice si juridice de drept public sau privat, in conditiile legii;
c) finantarea serviciilor sociale, in conditiile legii - din bugetul local, din contributia beneficiarului si/sau, dupa caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum si din alte surse.

Art. 40.

(1) Serviciile sociale se organizeaza si se acorda la nivelul comunitatii
(2) Serviciile sociale au la baza identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate
(3) Furnizorii de servicii sociale asigura activitatile prevazute la alin. (2) prin asistentii sociali angajati in structurile proprii sau, in lipsa acestora, pot achizitiona serviciile acordate de asistentii sociali inregistrati cu cabinete individuale sau societati civile profesionale de asistenta sociala
(4) In situatia in care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenti sociali sau achizitiona serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucratori sociali pentru realizarea activitatilor de identificare si, dupa caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale.

Art. 41.

(1) Serviciile sociale acordate si administrate de catre autoritatile administratiei publice locale se infiinteaza prin hotarare a consiliului local si pot fi organizate ca structuri cu sau fara personalitate juridica
(2) Structurile publice cu personalitate juridica sunt organizate ca institutii de asistenta sociala conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali din unitatea administrativ-teritoriala respectiva
(3) Structurile publice fara personalitate juridica se organizeaza ca unitati de asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si in cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene, consiliilor locale ale municipiilor si oraselor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti
(4) In scopul realizarii unui management eficient, in cazul unitatilor de asistenta sociala, responsabilitatea privind coordonarea si administrarea resurselor umane si materiale aferente serviciului respectiv poate fi delegata sefului unitatii
(5) Institutiile si unitatile de asistenta sociala functioneaza sub denumiri diverse, cum ar fi: centre de zi sau rezidentiale, locuinte protejate si unitati protejate, complexuri multifunctionale sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distributie a hranei etc.

Art. 42.

(1) Serviciile sociale infiintate de furnizorii publici si privati se organizeaza la nivel teritorial astfel:
a) servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a comunei, orasului, municipiului, respectiv a sectoarelor municipiului Bucuresti;
b) servicii sociale de interes judetean, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a judetului
(2) Serviciile sociale pot deservi beneficiari din mai multe judete, caz in care infiintarea, organizarea si finantarea acestora au la baza un contract de parteneriat care se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene sau locale partenere
(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul serviciilor sociale de interes local care se adreseaza beneficiarilor din mai multe comune, orase si municipii din cadrul aceluiasi judet ori sectoare ale municipiului Bucuresti, iar contractele de parteneriat se aproba prin hotararile consiliilor locale partenere
(4) In scopul dezvoltarii serviciilor sociale, autoritatile administratiei publice locale pot incheia contracte de parteneriat public-privat, in conditiile Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare
(5) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura informarea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite de furnizorii privati de servicii sociale.

Art. 43.

(1) Serviciile sociale infiintate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privati, se organizeaza la nivel teritorial in conditiile prevazute la art. 42 alin. (1), cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a standardelor de calitate, regulilor generale de normare minima de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, reglementate de legislatia speciala
(2) La nivel national se organizeaza un sistem de evidenta a serviciilor sociale care cuprinde datele si informatiile referitoare la serviciile sociale
(3) Modalitatea de organizare, administrare si functionare a sistemului de evidenta prevazut la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.